تراکنش شما ناموفق بود، در صورتی که متوجه شدید پول از حساب شا کسر شده است بدون دخالت ما  بانک مبلغ را تا نهایتا  ۷۲ ساعت آینده به حساب شما بازگشت می دهد. اگر نیاز به راهنمایی داشتید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.