پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه استاندارد

تعریف پرسشنامه

پرسشنامه(پرسشنامه استاندارد یا پرسشنامه محقق ساخته) ابزاری برای اندازه‌گیری متغیرهای پنهان در یک پژوهش است. به عبارتی پرسشنامه شامل گروهی از سؤالات ‌است که یک متغیر را که به صورت فیزیکی نمی‌توان آن را مورد سنجید، اندازه‌گیری می‌کند(اکبری،۱۳۹۴).

Continue reading “پرسشنامه استاندارد”