پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(1391)

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده(۱۳۹۱)

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی چاری و دهقانی در سال ۱۳۹۱ توسط چاری و دهقانی ساخته شده است .این پرسشنامه دارای ۹ گویه ی  پنج گزینه ای می باشد.

تعریف مفهومی :احساس سرزندگی نوعی تجربه خاص روانشناختی است که در این تجربه افراد در خود حس شور زندگیو روحیه میکنند )علیزاده، ۱۹۳۱ (. به اعتقاد رایان و فردریک سرزندگی انرژی نشأتگرفته از خود فرد است و این انرژی ازمنابع درونی و نه تهدید اشخاص در محیط، نشأت میگیرد. به عبارت دیگر سرزندگی احساس سرزنده بودن، نه تحریک و نهاجبار به انجام دادن آن است )بختیار نصرآبادی و همکاران، ۱۹۳۳ (.پدیدۀ سرزندگی به معنی تجربه هشیارانۀ فرد از داشتنانرژی و حس زندگی است )گروسی فرشی و همکاران، ۱۹۳۱ . در واقع سرزندگی بازتاب سلامت روانشناختی و جسمیاست.

قیمت : فقط ۵۵۰۰تومان

پرسشنامه استاندارد سرزندگی تحصیلی دارای مشخصات زیر است:

 • تعداد سوالات: ۹ گویه
 • تعداد صفحات :۳ صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: ندارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

روایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی  استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایای پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). به منظور تعیین پایایی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی ، محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای متغیر مدیریت دانش در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می­باشد، پایای پرسشنامه تایید می­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد.
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد و می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.