پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی

پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی

پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج، توسط صاحبی ساخته شده است.این پرسشنامه  مولفه ندارد و دارای ۱۳گویه پنج گزینه ای می باشد.

تعریف مفهومی : ســازه نگــرش بــه ازدواج نشــاندهنده احساســات و تمایــایلات پیشداوریهــا یــا ســوگیریها، تصــورات از پیــش فــرض شــده ترسهــا و عقایــد راســخ افــراد در مــورد ازدواج اســت. بنابرایــن، نگــرش فــرد بــه ازدواج شــیوه فکــر و احســاس کــردن او در مــورد ازدواج اســت  از دیــدگاه روانشناســان اجتماعــی، نگــرش فــردنسـبت بـه یـک شـیء بـه صـورت ناگهانـی و بـدون و هیـچ گونـه فعل و انفعالاتــی شــکل نمیگیــرد، بلکــه اتخــاذ و شــکلگیری نگرشــی خــاص میتوانــد نتیجــه عوامــل مختلــف باشــد و در طــول زمــان صورت گیرد.

قیمت : فقط ۹۵۰۰ تومان

مشخصات پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی:

 • تعداد سوالات:۱۳گویه
 • تعداد صفحات :۳صفحه
 • تعریف مفهومی: دارد
 • تعریف عملیاتی: دارد
 • شیوه نمره گذاری: دارد
 • زیرمقیاس یا مولفه: ندارد
 • روایی: دارد
 • پایایی: دارد
 • منبع: دارد
 • فرمت: pdf و word

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی:

روایی پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی  :

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی موردنظر را اندازه گیری کند. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸). از روایی صوری و و روایی محتوایی برای تعیین روایی پرسشنامه نگرش به ازدواج استفاده و طی آن از نظر متخصصین از جمله اساتید و متخصصین در این زمینه این پژوهش بهره گرفته شده است.

پایایی پرسشنامه استاندارد نگرش به ازدواج صاحبی  :

مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم. نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است(سرمد و دیگران، ۱۳۷۸).

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نگرش به ازدواج  محسنی (۱۳۹۲)، یک نمونه اولیه انتخاب کرد و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم افزار آماری اس پی اس اس میزان ضریب الفای کرونباخ محاسبه شد. از آنجایی که مقدار بدست آمده آلفای کرونباخ برای  این متغیر  در نرم افزار اس پی اس اس ۰/۷۶ بدست آمد و بزرگتر از مقدار ۰.۷ می‌­باشد، پایای پرسشنامه تایید می‌­شود.

توضیحات

 • در صورت داشتن مشکل در پرداخت و دانلود با کلیک از اینجا با ما ارتباط برقرار کنید.
 • شما با خرید این محصول، همراه پرسشنامه فیلمی جهت آموزش نحوه وارد کردن داده ها در SPSS دریافت خواهید کرد. 
 • پرداخت توسط همه کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است. پس از پرداخت سریع، به طور اتوماتیک لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر در اختیارتان قرار می‌گیرد. می‌توانید فایل مورد نظر را دانلود نمایید.می­شود.
 • فایل به صورت zip می باشد لذا بعد از دانلود با نرم افزار winrar فایل را از حالت zip خارج