پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی 1387

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷”

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو 2017

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷

پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷  دارای ۲۳ سوال با ۵ مولفه‌ تجربه حسی ، تجربه احساسی، تجربه شناختی، تجربه رفتاری و تجربه اجتماعی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تجربه مصرف کننده بستامنت و روبیو ۲۰۱۷”

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (1399)  دارای 30 سوال با 6 مولفه‌ عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی، منابع انسانی، عوامل فنی سیستمی، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریتی می‌باشد.

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)

پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)  دارای ۳۰ سوال با ۶ مولفه‌ عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی، منابع انسانی، عوامل فنی سیستمی، قوانین و مقررات و حسابداری مدیریتی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد موانع راه اندازی سیستم حسابداری تعهدی احدزاده (۱۳۹۹)”