پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان 2004

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی توسط دسی و رایان در سال ۲۰۰۴تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان ۲۰۰۴”

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران 1379

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی توسط نانچیان و همکاران در سال۱۳۷۹تنظیم شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال پنج گزینه ای می باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارتباطات سازمانی نانچیان و همکاران ۱۳۷۹”