پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال مشتمل بر ۲۲ جفت سوال متناظر است که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت (عدد۱، کاملا مخالف تا عدد۵، کاملا موافق) تهیه شده و شامل ۵ بعد کیفیت خدمات؛ بعد ملموسات، بعد اعتماد، بعد پاسخگویی، بعد تضمین، بعد همدلی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال”

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی 1975

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص را که مستلزم رفتار جرات‌ورزی است را نشان می‌دهد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵”

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان يساویج 1993 (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS) دارای ۱۵ سوال می‌باشد. این آزمون فاقد زیرمقیاس می‌باشد. شیوه‌ی نمره‌گذاری آن از دو گذینه بلی و خیر تشکیل شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)”

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی 1387

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷”