پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی خاندانی 1392

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی توسط خاندانی(۱۳۹۲) طراحی و اعتبار یابی شده است.پرسشنامه ی تهیه شده در این پژوهش شامل سوالاتی است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت از خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی کم درجه بندی شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی”