پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی خاندانی 1392

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی توسط خاندانی(۱۳۹۲) طراحی و اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ ماده است و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و تک عاملی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی”