پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی 1975

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص را که مستلزم رفتار جرات‌ورزی است را نشان می‌دهد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵”