پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی حمیدی 1382

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی حمیدی ۱۳۸۲

پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی حمیدی ۱۳۸۲ طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۲۰ گویه می‌باشد و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد اثربخشی سازمانی حمیدی ۱۳۸۲”