پرسشنامه احساس تنهایی آشر 1984

پرسشنامه احساس تنهایی آشر ۱۹۸۴

پرسشنامه احساس تنهایی آشر ۱۹۸۴ توسط آشر، هایملو رنشاو (۱۹۸۴)، طراحی شده است و احساس کودک از تنهایی و نارضایتی اجتماعی وی را ارزیابی می‌کند. این مقیاس شامل ۲۴ سوال است و برای کودکان بین ۸ تا ۱۵ سال به کار می رود. 

Continue reading “پرسشنامه احساس تنهایی آشر ۱۹۸۴”