پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس 1990

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس ۱۹۹۰

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس ۱۹۹۰ توسط توماس و ولتهوس (۱۹۹۰) طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور  شامل ۱۶ سوال بسته – پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس ۱۹۹۰”