پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران 2005

پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران ۲۰۰۵

پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران ۲۰۰۵ دارای ۱۰ سوال با شیوه­‌ی نمره‌­گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم می‌­باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس فردی اخلاقی و مدیر اخلاقی می‌­باشد.

Continue reading “پرسشنامه رهبری اخلاقی براون و همکاران ۲۰۰۵”