پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز 2005

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵ دارای ۲۷ سوال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه­‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) و این آزمون دارای چهار مولفه­‌ی خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی برادبری و گریوز ۲۰۰۵”