پرسشنامه استاندارد کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون 1985

پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵

پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵ بر اساس مدل سرکوال (پارماسون و همکارانش، ۱۹۸۵) استفاده شد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است که دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری می‌شود. Continue reading “پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵”