پرسشنامه اعتماد اجتماعی اسکندری 1391

پرسشنامه اعتماد اجتماعی اسکندری ۱۳۹۱

پرسشنامه اعتماد اجتماعی اسکندری ۱۳۹۱ طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گذینه‌ای لیکرت می‌باشد. این آزمون دارای چهار بعد حس اعتماد داشتن به مردم، صراحت داشتن، سهیم کردن و حسن ظن می‌‎باشد. این آزمون توسط عبدالهی در سال ۱۳۹۳ اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه اعتماد اجتماعی اسکندری ۱۳۹۱”

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف 1389

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹

پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹ توسط صفاری نیا و شریف (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است این پرسشنامه توسط اخلاقی(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف ۱۳۸۹”