پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر 2016

پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶

پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶ طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، این آزمون توسط رستگار و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶”