پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان يساویج 1993 (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)

پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS) دارای ۱۵ سوال می‌باشد. این آزمون فاقد زیرمقیاس می‌باشد. شیوه‌ی نمره‌گذاری آن از دو گذینه بلی و خیر تشکیل شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی سالمندان یساویج ۱۹۹۳ (GDS)”