پرسشنامه الگوهای ارتباطی ذوجین کریستنسن 1984

پرسشنامه الگوهای ارتباطی ذوجین کریستنسن ۱۹۸۴

پرسشنامه الگوهای ارتباطی ذوجین کریستنسن ۱۹۸۴ در دانشگاه کالیفرنیا به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی نمودند. این پرسشنامه ۳۵ سوال دارد و در یک مقیاس نه درجه‌ای از اصلا امکان ندارد(۱) تا خیلی امکان دارد (۹) درجه‌بندی شده است.
Continue reading “پرسشنامه الگوهای ارتباطی ذوجین کریستنسن ۱۹۸۴”