پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران 2008

پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران ۲۰۰۸

پرسشنامه استاندارد آرزوهای  شغلی بر پایه مدل دنزیگر و همکاران(۲۰۰۸) می‌باشد. این پرسشنامه از هشت بعد شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریتی عمومی، امنیت- ثبات، خلاقیت کارآفرینی، استقلال- خودمختاری، خدمت و ازخودگذشتگی و ایثار، چالش محض و سبک زندگی تشکیل شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی دنزیگر و همکاران ۲۰۰۸”