پرسشنامه استاندارد امید به زندگی اشنایدر 1991

پرسشنامه استاندارد امید به زندگی اشنایدر ۱۹۹۱

پرسشنامه استاندارد امید به زندگی اشنایدر ۱۹۹۱ توسط اشنایدر، هاریس، اندرسون، هولران، ایروینک وهمکاران (۱۹۹۱)  اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ عبارت است و برای ۱۵ سال  به بالا طرح‌­ریزی شده است. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد امید به زندگی اشنایدر ۱۹۹۱”