پرسشنامه رفتار سیاسی عبدالهی 1392

پرسشنامه رفتار سیاسی عبدالهی ۱۳۹۲

پرسشنامه رفتار سیاسی عبدالهی ۱۳۹۲ توسط عبدالهی (۱۳۹۲) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۱۸ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط بابائی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه رفتار سیاسی عبدالهی ۱۳۹۲”