پرسشنامه استاندارد توجه به آموزش صلح در برنامه درسی کمیشانی 1393

پرسشنامه توجه به آموزش صلح در برنامه درسی کمیشانی ۱۳۹۳

پرسشنامه توجه به آموزش صلح در برنامه درسی کمیشانی ۱۳۹۳ توسط (فیروزکمیشانی، ۱۳۹۳) طراحی شده است. گویه‌های پرسشنامه، به صورت بسته و پنج گزینه‌ای بوده و در قالب طیف لیکرت طراحی شده است که از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم مرتب شده‌اند. Continue reading “پرسشنامه توجه به آموزش صلح در برنامه درسی کمیشانی ۱۳۹۳”