پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال 2008

پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸

پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸ به منظور سنجش تعهد مشتری به برند طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۳ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد. این آزمون توسط بهبود نمین (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه تعهد به روابط کیم و اتال ۲۰۰۸”

پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری

پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری

پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری در راستای بررسی نقش شناساندن نام تجاری به مشتری در ایجاد و توسعه وفاداری به برند طراحی و ارائه شده است. این پرسشنامه ۲۲ سوالی است و دارای چهار زیر مقیاس تبلیغات دهان به دهان و شناساندن نام تجاری و توسعه وفاداری و اعتماد مشتریان می‌­باشد. 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شناساندن نام تجاری به مشتری”