پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف 1982

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف ۱۹۸۲

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف ۱۹۸۲ توسط اتلای و اکیف (۱۹۸۲) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۸ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط عزیزی(۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف ۱۹۸۲”