پرسشنامه استاندارد سبک های فرزند پروری بامریند 1967

پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند ۱۹۶۷

پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند ۱۹۶۷ توسط بامریند (۱۹۶۷) طراحی و اعتباریابی شد. این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه بسته-پاسخ است، که سبک‌های فرزند پروری سهل گیرانه، مقتدرانه و مستبدانه را می سنجد. Continue reading “پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند ۱۹۶۷”