پرسشنامه استاندارد بررسی رابطه مشتری با سازمان

پرسشنامه استاندارد بررسی رابطه مشتری با سازمان

پرسشنامه استاندارد بررسی رابطه مشتری با سازمان دارای ۲۴ گویه و ۴ زیر مقیاس می­‌باشد. جهت سنجش متغیر رضایت از ۹ گویه استفاده گردید که برگرفته از تحقیق لانگ وو (۲۰۱۳) و سوزان، مویرا، فیلیپ و نیل (۲۰۱۲) می‌باشد. 
Continue reading “پرسشنامه استاندارد بررسی رابطه مشتری با سازمان”