پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر 1967

پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷

پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷ توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده است (۱۳۷۲). پرسشنامه راتر دارای دو فرم “الف” (فرم والدین) که توسط والدین تکمیل می شود و فرم “ب” (فرم معلم) که توسط معلم دانش آموز پر می‌شود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷”