پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر 1967

پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷

پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷ توسط مایکل راتر تهیه شده است. پرسشنامه راتر دارای دو فرم “الف” (فرم والدین) که توسط والدین تکمیل می شود و فرم “ب” (فرم معلم) که توسط معلم دانش آموز پر می‌شود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد ارزیابی رفتاری راتر ۱۹۶۷”