پرسشنامه استاندارد افسردگی بک 1974

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک ۱۹۷۴

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک ۱۹۷۴ توسط بک در سال ۱۹۶۱ تدوین شد و در سال ۱۹۷۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت. از آنجا که بررسی‌های گسترده‌ای در مورد ویژگی‌های روان‌سنجی و کاربرد مناسب پرسشنامه انجام گرفته است، از پرکاربردترین ابزارهای اندازه‌گیری برای افسردگی است

Continue reading “پرسشنامه استاندارد افسردگی بک ۱۹۷۴”