پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان 1988

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸ بر اساس مدل رفتار‌های فرانقشی ارگان (۱۹۸۸) می‌باشد. این پرسشنامه شامل موارد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و احترام و تکریم است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸”