پرسشنامه استاندارد کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون 1985

پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵

پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵ بر اساس مدل سرکوال (پارماسون و همکارانش، ۱۹۸۵) استفاده شد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است که دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری می‌شود. Continue reading “پرسشنامه کیفیت در خدمات آموزشی پارماسون ۱۹۸۵”

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران 2010

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰ دارای ۳۴ گویه و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و از طیف پنج گذینه‌­ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات زعیم و همکاران ۲۰۱۰”