پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی 1387

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷

پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷ توسط اجتهادی و شاه طلبی تنظیم و تدوین شده است. پرسشنامه مذکور شامل ۶۶ سوال است که از  شش مؤلفه تشکیل شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رهبری مبتنی بر ارزش اجتهادی ۱۳۸۷”

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوري کـریم بیـات 1387

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷

پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷ دارای ۳۳ گویه می­‌باشد و مولفه‌های ساختار فرآیند، نگرش­‌ها و باورهای فرآیند، چارچوب فرآیند، اهداف و استراتژی­‌های عملیاتی فرآیند،مدیریت عملکرد فرآیند و بهره‌وری فرآیند را مورد بررسی قرار می­‌دهد. Continue reading “پرسشنامه سـنجش ابعـاد فرآینـد محوری کـریم بیـات ۱۳۸۷”

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM دارای ۱۹ سوال و دارای چهار زیر مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری و تقسیم اطلاعات و سیستم‌­های به هنگام و یکپارچه‌­گی زنجیره تامین می‌­باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای لیکرت برای نمره‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM”

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی خاندانی 1392

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی توسط خاندانی(۱۳۹۲) طراحی و اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ ماده است و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و تک عاملی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی”

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک 1984

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴ توسط ادواردز و کلیپاتریک (۱۹۸۴) ساخته شده است. آنان این پرسشنامه را از میان ۱۱۵ گفته و عبارت که در ارتباط با دلبستگی شغلی بوده و از طریق مذاکره با دیگران، پرسشنامه مذکور را به ۲۰ سوال تنظیم و مورد استفاده قرار دادند. Continue reading “پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک ۱۹۸۴”

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان 1988

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸

پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸ بر اساس مدل رفتار‌های فرانقشی ارگان (۱۹۸۸) می‌باشد. این پرسشنامه شامل موارد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت مدنی، جوانمردی و احترام و تکریم است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتارهای فرانقشی ارگان ۱۹۸۸”