پرسشنامه بد رفتاری والدین دیمیر 2000

پرسشنامه بد رفتاری والدین دیمیر ۲۰۰۰

پرسشنامه بد رفتاری والدین دیمیر ۲۰۰۰ طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۳۲ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت است. این آزمون سه زیر مقیاس بد رفتاری جسمی، بد رفتاری احساسی و بی توجهی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران در سال ۱۳۹۶ اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه بد رفتاری والدین دیمیر ۲۰۰۰”