پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال مشتمل بر ۲۲ جفت سوال متناظر است که بر اساس مقیاس پنج گزینه­‌ای لیکرت (عدد۱، کاملا مخالف تا عدد۵، کاملا موافق) تهیه شده و شامل ۵ بعد کیفیت خدمات؛ بعد ملموسات، بعد اعتماد، بعد پاسخگویی، بعد تضمین، بعد همدلی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال”

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی 1975

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵

پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵ توسط بهرامی (۱۳۷۵) ترجمه گردید. این آزمون۴۰ گویه دارد و بدون مقیاس و سوال معکوس می‌­باشد و هر ماده یک موقعیت بخصوص را که مستلزم رفتار جرات‌ورزی است را نشان می‌دهد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ابراز وجود گمبریل و ریچی ۱۹۷۵”