پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارت ها لیپاک و همکارن 2006

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶

پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶ توسط لیپاک و همکاران (۲۰۰۶) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۳ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت است. این آزمون توسط میرهاشمی نسب (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه تعهد کارکنان به بهبود مهارتها لیپاک و همکارن ۲۰۰۶”

پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر 2016

پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶

پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶ طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، این آزمون توسط رستگار و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است.

Continue reading “پرسشنامه خودکارآمدی محمودی و باکر ۲۰۱۶”

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر 2018

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸

پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸ توسط روتر و همکاران طراحی و اعتباریابی شده است. این آزمون دارای ۱۸ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد، Continue reading “پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه پایدار روتر ۲۰۱۸”