پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته یک پرسشنامه ۳۷ سوالی است و دارای سه زیر مقیاس زیرساخت و کاربرد و فناوری می­‌باشد. سؤالات پرسشنامه در این تحقیق بر مبنای مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت تنظیم‌شده است. 

Continue reading “پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق ساخته”