پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی خاندانی 1392

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی

پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی توسط خاندانی(۱۳۹۲) طراحی و اعتبار یابی شده است. این پرسشنامه شامل ۱۹ ماده است و فاقد زیر مقیاس می‌باشد و تک عاملی می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی”

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هويسمن (2009)

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن (۲۰۰۹) دارای ۱۰ سوال می­‌باشد. در مورد هر سوال افراد باید گزینه‌­ای بین عدد ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند که شرایط محیطی را با توجه به موقعیت­‌های متفاوت کارکنان می‌سنجد.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش ون دن هوف و هویسمن ۲۰۰۹”