پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني آلن و لي (2000)

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی (۲۰۰۰) دارای ۱۶ سوال می­‌باشد. این پرسشنامه دارای دو زیر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی فردگرا و رفتار شهروندی سازمانی سازمان­گرا می­‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی آلن و لی ۲۰۰۰”

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا 1389

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹ توسط طبرسا و رامین مهر (۱۳۸۹) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۹ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط اسدبیگی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی طبرسا ۱۳۸۹”