پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون 2005

پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵

پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵ توسط مادسون و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و اعتباریابی شده است، این آزمون دارای ۱۰ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه روابط اجتماعی در محل کار مادسون ۲۰۰۵”

پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن 2007

پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷

پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷ دارای ۳ بعد انسجام اجتماعی، ارتباطات بین فردی و جوامع و اعتماد اجتماعی می­‌باشد که براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت از خیلی کم(۱) تا خیلی زیاد (۵) تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد تعاملات اجتماعی هوانگ و چن ۲۰۰۷”