پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ 1997

پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷

پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷ (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): که بر پایه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد سبکهای تفکر استرنبرگ ۱۹۹۷”