پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصيت گولدبرگ 1999

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹ شامل ۵۰ گویه است که توسط گولدبرگ(۱۹۹۹) معرفی شده است. این پرسشنامه برای بررسی و ارزیابی کردن ۵ تیپ شخصیتی در افراد به کار می رود. Continue reading “پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت گولدبرگ ۱۹۹۹”

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا 42 سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا یک ابزار سنجش شخصیت ۴۲ گویه­‌ای است. که توسط دونلان و همکاران (۲۰۰۵) برای ارزیابی خلاصه‌­وار ابعاد مشابه شخصیتی ارزیابی شده است. و به وسیله پرسشنامه شخصیتی چندبعدی (تلجن، ۱۹۸۲) طراحی شده بود.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد شخصیتی آیووا ۴۲ سوالی”