پرسشنامه استاندارد ریسک محصولات آنلاین کومار 2004

پرسشنامه استاندارد ریسک محصولات آنلاین کومار ۲۰۰۴

پرسشنامه استاندارد ریسک محصولات آنلاین توسط کومار در سال ۲۰۰۴ ساخته شد .این پرسشنامه دارای ۴ مولفه (بعد)  با ۲۰ (سوال) می باشد. در این پرسشنامه از طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد ریسک محصولات آنلاین کومار ۲۰۰۴”