پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری 1391

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱

پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱ توسط رعنایی و یاری (۱۳۹۱) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۳۲ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت است. Continue reading “پرسشنامه آمیخته های بازاریابی سبز رعنایی و یاری ۱۳۹۱”