پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM

پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM دارای ۱۹ سوال و دارای چهار زیر مقیاس مدیریت ارتباط با مشتری و تقسیم اطلاعات و سیستم‌­های به هنگام و یکپارچه‌­گی زنجیره تامین می‌­باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای لیکرت برای نمره‌گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استراتژی مدیریت زنجیره تامین SCM”

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی 1388

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸توسط اسکانلان و همکاران  (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط دلدار(۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری عباسی ۱۳۸۸”