پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات چانگ و لین 2007

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات چانگ و لین ۲۰۰۷

پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات چانگ و لین ۲۰۰۷ دارای ۱۷ سوال با شیوه‌­ی نمره­‌گذاری لیکرت پنج گزینه‌­ای می­‌باشد. این پرسشنامه دارای چهار شاخص­ محرمانگی، یکپارچگی، دردسترس بودن، پاسخگویی می­‌باشد.

Continue reading “پرسشنامه مدیریت امنیت اطلاعات چانگ و لین ۲۰۰۷”