پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کارول 2010

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کارول ۲۰۱۰

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کارول ۲۰۱۰ دارای ۲۴ گویه می‌باشد و شش بعد مسئولیت اجتماعی کارکنان، مسئولیت اجتماعی مشتریان، مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاران، مسئولیت اجتماعی شرکت در اجتماع، مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست و مسئولیت اجتماعی تامین کننده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

Continue reading “پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت کارول ۲۰۱۰”