پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان 1388

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸ توسط حیدری و اخوان (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸”