پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان 1388

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸ توسط حیدری و اخوان (۱۳۸۸) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۴ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری حیدری و اخوان ۱۳۸۸”

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر 1990

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰ دارای ۲۲ سوال و دارای سه زیر مقیاس مشتری گرایی و رقیب گرایی و هماهنگی بین بخشی می­‌باشد و از طیف پنج گذینه­‌ای لیکرت برای نمره‌­گذاری آن استفاده شده است.

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر ۱۹۹۰”