پرسشنامه مهارتهای برنامه ریزی درسی معلمان افشین 1393

پرسشنامه مهارتهای برنامه ریزی درسی معلمان افشین ۱۳۹۳

پرسشنامه مهارتهای برنامه ریزی درسی معلمان افشین ۱۳۹۳ توسط افشین (۱۳۹۳) طراحی و اعتباریابی شده است. پرسشنامه اولیه دارای ۴۸ گویه بود که پس از توجه کامل، با نظر متخصصان به ۲۷ گویه کاهش یافت. Continue reading “پرسشنامه مهارتهای برنامه ریزی درسی معلمان افشین ۱۳۹۳”