پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای1396

پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶

پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶ توسط حمزه ای(۱۳۹۶) طراحی و اعتبار یابی شده است، پرسشنامه شامل ۴۲ سوال بسته پاسخ می باشد، 

Continue reading “پرسشنامه استاندارد بررسی کارکرد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی حمزه ای۱۳۹۶”