پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه دارای ۴۵ سوال و ۸ بعد نوآوری، ریسک پذیری، پیشرو بودن، گرایش استراتژیک، فلسفه پاداش، ساختار مدیریت، فرهنگ کارآفرینی و رشد و توسعه می‌باشد و براساس مقیاس پنج گزینه‌­ای لیکرت تنظیم شده است. Continue reading “پرسشنامه استاندارد مدیریت کارآفرینانه”

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی همکاران

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی

پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی در سال ۲۰۰۶ طراحی شد و دارای ۲۴ سوال و ۶ بعد آموزش کارکنان، پاداش‌ها و مشوق‌های مالی، پاداش‌ها و مشوق‌های غیر مالی، کنترل و ارزیابی پیامد، نوآوری فنی، عملکرد شرکت می‌باشد. Continue reading “پرسشنامه استاندارد منابع انسانی لی”