پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان آیونگ 2009

پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان آیونگ ۲۰۰۹

پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان آیونگ ۲۰۰۹ توسط آیونگ و همکاران(۲۰۰۹) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل ۱۱ گویه بسته پاسخ بر اساس طیف چهار درجه‌ای لیکرت می‌باشد، این پرسشنامه توسط تقی زاده(۱۳۹۱) اعتباریابی شده است. Continue reading “پرسشنامه همدلی بهر و تحلیل بهر کودکان آیونگ ۲۰۰۹”